Czym był Projekt Smart Senior?

Smart Senior był projektem zakładający innowacyjny, spersonalizowany model wsparcia dla dorosłych osób o niskich umiejętnościach cyfrowych i społecznych, wybrany do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemów Edukacji.

Co to oznacza?

Oznacza to, że to swego rodzaju projekt metodyczno – badawczy, którego celem  jest opracowanie i przetestowanie modelu wsparcia edukacyjnego dla osób dorosłych. W ramach modelu chcemy stworzyć  takie warunki do nauki, aby uczestnicy mogli podnieść swoje umiejętności w sposób ukierunkowany na wspieranie ich potrzeb oraz uwzględniający ich indywidualne możliwości.  Uczestnicy mogą nauczyć się obsługi telefonu typu smartfon „od zera”, przećwiczyć  zdobyte umiejętności poprzez własne doświadczenie oraz  rozwijać swoje umiejętności w komunikacji, asertywności i radzenia sobie ze stresem przy stałej pomocy i opiece ze strony personelu projektu. Podnoszenie kompetencji społecznych i wartości interpersonalnych, to dodatkowe cele powstałego projektu, w szczególności dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i chcących bliżej poznać sprawne funkcjonowanie w przestrzeni cyfrowej.
Modele ocenione jako sukces będą włączone do zintegrowanej strategii ministerstwa  w zakresie poprawy były one dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników projektu umiejętności dorosłych Polaków.

Co to są umiejętności podstawowe?

Umiejętności podstawowe obejmują rozumienie i tworzenie informacji: rozumowanie matematyczne i umiejętności cyfrowe oraz kompetencje cyfrowe.

A dlaczego właśnie te?

70 mln dorosłych Europejczyków nie posiada wystarczających umiejętności czytania i pisania, a jeszcze więcej osób nie umie rozumować matematycznie i ma niskie umiejętności cyfrowe! Zalecenia Rady UE „Ścieżki poprawy umiejętności. Nowe możliwości dla dorosłych” rekomendują skierowanie  oferty poprawy umiejętności do osób dorosłych o niskich umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach  i oferowanie im elastycznych możliwości  poprawienia  ich  umiejętności  czytania i  pisania  oraz  rozumowania  matematycznego, a  także  kompetencji  cyfrowych.
Dlatego też projekt podjął wyzwanie jakim jest poprawa umiejętności podstawowych i innych ogólnych umiejętności u tych osób dorosłych, u których te umiejętności są zbyt niskie.

Dla kogo był Projekt Smart Senior?

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy wszystkich chętnych w wieku 50+, którzy mieszkali na terenie województwa opolskiego.
Nasi uczestnicy to osoby, które:

 • miały niewielkie umiejętności w zakresie obsługi smartfona,
 • miały niskie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych.

Powyższe warunki były weryfikowane podczas spotkania z doradcą, który podczas rozmowy z kandydatami ocenił poziom posiadanych umiejętności.

Jakie były zalety projektu? Czym różnił się od „zwykłych” projektów szkoleniowych?

 • zindywidualizowane podejście do uczestnika,
 • stałe wsparcie opiekuna procesu edukacyjnego,
 • spersonalizowane szkolenie z obsługi smartfona, dopasowane do potrzeb kursanta,
 • ćwiczenie umiejętności obsługi smartfona w różnych sytuacjach życiowych (np. rezerwacja biletu do kina, przesyłanie wykonanych przez uczestnika zdjęć, korzystanie z portali społecznościowych itp.),
 • warsztaty umiejętności społecznych w kameralnym gronie,
 • spotkanie motywacyjne, podnoszące poczucie własnej wartości uczestników,
 • udział w walidacji efektów uczenia się i możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie nowych umiejętności
 • konsultacje z trenerem po zakończeniu szkolenia

Co to jest walidacja?

Jest to możliwość sprawdzenia, czy uczestnik po zakończeniu udziału w przewidzianych formach wsparcia, nabył zaplanowane umiejętności, kompetencje czy kwalifikacje.
Uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniu z osobą (tzw. asesorem walidacyjnym), która, oceniła poziom umiejętności obsługi smartfona oraz kompetencji społecznych, które uzyskali w trakcie projektu.
Każdy uczestnik, który z sukcesem przeszedł proces walidacji, otrzymał certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje.

Jak finansowany był projekt Smart Senior?

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pozyskał grant w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota całkowita grantu = 512 389,5 pln
Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskiej = 94,29% dla modelu WER19SZA0002 = 483 132,1 pln

Jakie były zadania zrealizowane w projekcie?

 • Po złożeniu dokumentów aplikacyjnych doradca zawodowy poinformował uczestników o zakwalifikowaniu się do udziału w testowaniu modelu wsparcia.
 • Następnie uczestnik odbył rozmowę z doradcą zawodowym, połączoną z diagnozą umiejętności podstawowych z zakresu obsługi smartfona oraz poziomu kompetencji społecznych (m.in. komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem).
 • Kolejnym etapem było szkolenie z obsługi smartfona – 20h indywidualnej nauki z trenerem.
 • Po szkoleniu odbyły się jednodniowe warsztaty z kompetencji społecznych, realizowane w małych grupach.
 • Wszyscy uczestnicy wzięli także udział  w wyjściach kulturalnych (m.in. do kina, czy muzeum), podczas których uczestnicy przetrenowali nabyte umiejętności.
 • Finałem udziału w testowaniu modelu było kameralne spotkanie motywacyjne
 • Wszyscy uczestnicy mieli możliwość przystąpić do walidacji nabytych umiejętności i nabytych efektów uczenia się przed niezależną komisją.

Jak możemy pomóc?

Daj nam znać, jeśli masz pytanie, chcesz zostawić komentarz lub chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat…