Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej to komórka organizacyjna Wojewódzkiego Urzędu Pracy specjalizująca się w świadczeniu usług poradnictwa zawodowego. Jej celem jest zwiększenie dostępności usług w zakresie planowania i realizacji kariery zawodowej dorosłych (bezrobotnych, poszukujących pracy, pracujących, niepełnosprawnych) oraz pracodawców.

Do zadań Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej należy:

 • Świadczenie usług poradnictwa zawodowego, w tym:
  • prowadzenie poradnictwa zawodowego, w którym doradca zawodowy i klient pracują nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczącej jego drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy (poradnictwo indywidualne, poradnictwo grupowe, warsztaty aktywizacji zawodowej),
  • prowadzenie warsztatów dla osób ubiegających się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • upowszechnianie informacji zawodowej.
 • Koordynowanie poradnictwa zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia na terenie województwa poprzez:
  • wspomaganie powiatowych urzędów pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego przez świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • świadczenie poradnictwa zawodowego na rzecz pracodawców oraz ich pracowników, wspomagając urzędy pracy w tym zakresie,
  • we współpracy z powiatowymi urzędami pracy opracowywanie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych, w szczególności w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa.
 • Udzielanie informacji o możliwościach i zakresie świadczonej pomocy przez urzędy pracy.
 • Współpraca z partnerami rynku pracy (departament Edukacji UM, Kuratorium Oświaty, uczelnie wyższe, PFRON, OHP, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, WOM i inne), a zwłaszcza:
  • współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie wsparcia studentów w wejściu na rynek pracy,
  • prowadzenie we współpracy z akademickim biurami karier opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowych, w szczególności w akademickich biurach karier na terenie województwa.
 • Realizowanie działań o charakterze metodyczno-szkoleniowym w zakresie usług rynku pracy dla pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy.
 • Prowadzenie Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Współpraca przy programowaniu i realizacji zadań wynikających z wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jak możemy pomóc?

Daj nam znać, jeśli masz pytanie, chcesz zostawić komentarz lub chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat…