RODO

Obowiązek informacyjny dla osoby zgłaszającej się do WUP Opole, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w celu skorzystania z doradztwa zawodowego.

 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, dalej jako „Administrator danych” lub „Urząd”.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu świadczenie poradnictwa zawodowego w formie porad indywidualnych lub grupowych. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnego ciążącego na Administratorze danych, który wynika z przepisów:

  • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z wyżej wymienionych aktów prawnych. Brak podania wymaganych danych osobowych uniemożliwi skorzystanie z doradztwa realizowanego przez Urząd.

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Pani/ Pana dane osobowe będę udostępniane Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem systemu Viator.

Osobie, które dane dotyczą przysługuje prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw osoby, której dotyczą przetwarzane dane można kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) poprzez e-mail: iod@wup.opole.pl lub za pomocą listu tradycyjnego, pisząc na adres siedziby administratora danych.